«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Պետ. պատվեր

Հիվանդանոցային ծառայություններ
Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ
Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ
Զորակոչ և նախազորակոչ տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքն. ծառայություններ
ՈՒռուցքաբան և արյունաբան հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ
Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ
Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ,այդ թվում`
հղիության ախտաբանության ծառայություններ
Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ
Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ
Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

Հավելված
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21.12. 2010 թ.
N 2079-Ա հրամանով


ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

Սույն չափորոշիչում ընդգրկված են այն հիվանդությունները և վիճակները, որոնց ժամանակ բնակչության բոլոր խավերի համար բուժօգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է անվճար, իսկ որոշ տեսակների գծով` համավճարի սկզբունքով:
Ց Ա Ն Կ
Անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների /18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար/


I. Վերակենդանացման միջոցառումներ և ինտենսիվ թերապիա պահանջող հիվանդություններ և վիճակներ

 1. Շոկային վիճակներ, 2-րդ և ավելի աստիճանի
 2. Կոմատոզ վիճակներ
 3. Դիաբետիկ կոմա /հիպոգլիկեմիկ/
 4. Սուր շնչական անբավարարություն 2-րդ աստիճանի և բարձր
 5. Սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա և թրթռոց /տախիսիստոլիկ ձև/, սրտի կանգ
 6. Էկզոգեն թունավորումներ (ալկոհոլային` մինչև 2 օրվա գնով, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով թունավորումներ
 7. Էպիլեպտիկ ստատուս, գիտակցության կորուստով
 8. Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա և էկլամպսիա
 9. Տարբեր տեսակի էմբոլաիաներ, HELLP սինդրոմ
 10. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 11. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 12. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/

II. Անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող վիճակներ և հիվանդություններ*

 1. Շիճուկային հիվանդություն
 2. Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ (բացառությամբ թութքի) /միայն վիրահատական միջամտությամբ ավարտված դեպքերը /
 3. Գիյեն-Բարեի սուր պոլինեյրոպաթիա` պարալիչի զարգացումով
 4. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 6. Սուր երիկամային անբավարարություն
 7. Գլաուկոմայի սուր նոպա (ներակնային ճնշումը 40 մմ սնդ. սյուն և ավելի)
 8. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների սուր անանցանելիություն
 9. Տեսողական օրգանի վնասվածքներ, ակնախնձորակի ամբողջականության խախտում
 10. Պնևմոթորաքս / սպոնտան և վնասվածքային/
 11. Սեպսիս /արյան ցանքսով հաստատված/
 12. Տարածուն պերիտոնիտ,
 13. Խոռոչավոր օրգանների թափածակում
 14. Սուր որովայն (օղակված ճողվածք, տարածուն պերիտոնիտ, /միայն ՀՀ մարզերի բուժհաստատություններում/)
 15. Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություն-ներ, /բացառությամբ քթային արյունահոսությունների և թութքի/, տարածուն հեմատոմաներ, ներանոթային տարածուն մակարդման/ ДВС / համախտանիշ
 16. Ոսկրերի կոտրվածքներ / փակ և բաց/՝ բեկորների տեղաշարժով (ողնաշարի ոսկրեր, կոնքի ոսկրեր, բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր,վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)
 17. Գանգուղեղային (գլխուղեղի սալջարդ) և ողնուղեղի վնասվածքներ
 18. Թափանցող վնասվածքներ՝ կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի օրգանների, գլխուղեղի, ողնուղեղի վնասվածքներով
 19. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/
 20. Մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ՝ 1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4- րդ աստիճանների այրվածքներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով
 21. Սուր հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունու-թյուն (Hb-60 գ/լ և պակաս կամ էրիթրոցիտների քանակը=1.7x 1012/լ և պակաս)
 22. Անոթային անևրիզմաների պատռվածքներ և շերտազատումներ
 23. Ձվարանի ապոպլեքսիա
 24. Արտարգանդային հղիություն
 25. Բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա
 26. Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիաների (արգանդի միոմա, պոլիպ, պոլիպոզ, արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
 27. Միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի ուռուցքների, ուռուցքանման և թարախային գոյացությունների տոտիկի ոլորում, պատյանի պատռում, հանգույցի նեկրոզ, ծնվող ենթալորձային միոմատոզ հանգույց
 28. Մանկաբարձական սեպսիս

սոց խմբեր
 1. ընտանեկան անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկված, ընտանիքի անապահովության 36 և ավելի միավոր ունեցող նպաստառուներ՝ տեղեկանք, տրված սոցիալական ծառայության բաժինների կողմից.
 2. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամներ՝ հաշմանդամության վկայական, տրված կենսաթոշակ նշանակող մարմնի կողմից.
 3. Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք՝ համապատասխան վկայական, տրված զինկոմիսարիատի կողմից.
 4. ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհվածների ընտանիքի անդամներ՝ համապատասխան տեղեկանք, տրված ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից.
 5. Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ՝ համապատասխան վկայական տրված զինկոմիսարիատի կողմից.
 6. բռնադատվածներ՝ բռնադատվածի վկայական, տրված ՀՀ ոստիկանության կողմից.
 7. բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներում քննվողներ՝ բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի /ԲՍՓՀ/ կողմից տրված ուղեգիր.
 8. նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք՝ ուղեգիր, տրված տարածքային զինկոմիսարիատի կողմից.
 9. զինծառայողներ և նրանց ընտանիքի անդամներ՝ ուղեգիր, տրված համապատասխան գերատեսչական բժշկական ծառայության կողմից.
 10. ժամկետային ծառայության զորակոչված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ՝ համապատասխան տարածաշրջանային զինկոմիսարիատի տեղեկանքի հիման վրա տեղամասային պոլիկլինիկայի կողմից տրված ուղեգիր՝ տնօրենի հաստատմամբ.
 11. ձերբակալվածներ և ազատազրկման դատապարտվածներ՝ համապատասխան գերատեսչության միջնորդագրի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված ուղեգիր.
 12. ծերանոցներում խնամվողներ՝ համապատասխան հիմնարկի կողմից տրված տեղեկանք .
 13. վերարտադրողական տարիքի կանայք հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում` ծննդօգնության հաստատությունների և կանանց կոնսուլտացիայի կողմից տրված համապատասխան բժշկական փաստաթուղթ.
 14. թրաֆիկինգի զոհերը՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջնորդագրի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված ուղեգիր.
5. Անձը և համապատասխան սոցիալական կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները կցվում են հիվանդության պատմագրին, «բացառությամբ այն անհետաձգելի դեպքերի, երբ հիվանդի մոտ բացակայում են անձը հաստատող փաստաթղթերը».

Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ